K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FERYSTER (OBOWIĄZUJĄCY OD 12-10-2022)


§1. Informacje ogólne

 • Niniejszy dokument określa ogólne zasady wszystkich stosunków handlowych z Kupującymi w ramach działalności FERYSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iłowej (68-120), ul. Traugutta 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001015898, REGON: 090065589, NIP: 9241814861.
 • Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania należy rozumieć następująco:
  • OWS - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;
  • FERYSTER - oznacza podmiot wskazany w pkt. 1 powyżej;
  • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty FERYSTER, niebędąca Konsumentem;
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z FERYSTER czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna, do której na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, a więc osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą w sytuacji gdy nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego;
  • Produkt - dostępna u FERYSTER rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującymi a FERYSTER.
 • OWS mają zastosowanie w relacjach pomiędzy FERYSTER a Kupującym dotyczących oferowanych przez FERYSTER produktów i usług. OWS nie znajdują zastosowania w transakcjach pomiędzy FERYSTER a Konsumentem.
 • OWS, mają pierwszeństwo przed warunkami Kupującego, chyba że istnieją inne obustronnie uzgodnione i podpisane umowy pomiędzy FERYSTER a Kupującym, które stanowią inaczej.
 • OWS mają zastosowanie od chwili udostępnienia ich Kupującemu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w tym także poprzez załączenie OWS do Umowy lub do Potwierdzenia Zamówienia, a także poprzez udostępnienie OWS na stronie internetowej FERYSTER. OWS są stale udostępniane Kupującym pod adresem: www.feryster.pl/warunki-sprzedazy OWS zostają udostępnione Kupującemu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on OWS przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 • Przyjmuje się, że Kupujący składający zamówienie w FERYSTER zapoznał się z OWS i się z nimi zgadza.
 • Wszelkie odstępstwa od OWS wymagają zapisów w formie pisemnej podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.


§2. Oferty

 • Oferta cenowa przygotowywana jest w odpowiedzi na indywidualne zapytania ofertowe Kupującego.
 • Zapytania ofertowe należy wysyłać drogą mailową na adres rfq@feryster.pl
 • Oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty wysłania jej do Kupującego, o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej.
 • Podawany termin realizacji zamówienia wraz z ofertą jest terminem szacunkowym i uzależniony jest od dostępności surowców oraz aktualnego obłożenia produkcji w momencie przygotowywania oferty. W sytuacji, gdy pomiędzy ofertą a jej przyjęciem przez Kupującego wystąpi zmiana dostępności surowców lub nastąpi zmiana obłożenia produkcji, co wpłynie na termin realizacji zamówienia, odpowiedzialność FERYSTER jest wyłączona.
 • Podane w ofercie ceny obejmują jedynie standardowe opakowanie Produktów. W uzasadnionych przypadkach, celem należytego zabezpieczenia towaru w transporcie, naliczony może zostać dodatkowy koszt opakowań zwrotnych. Koszt ten zostanie zwrócony Kupującemu po odesłaniu opakowań do siedziby Feryster. Koszt wysyłki opakowań zwrotnych ponosi Kupujący.
 • Ceny nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia oraz opłat celnych. Powyższe koszta ponosi Kupujący.
 • FERYSTER zastrzega sobie możliwość korekty cen Produktów wskazanych w ogólnodostępnej ofercie w przypadku znacznych zmian cen zakupu materiałów stosowanych do produkcji, frachtu, kursów walut.


§3. Zamówienia

 • Kupujący mogą składać zamówienia z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  • Poczta elektroniczna na adres order@feryster.pl;
  • Przesyłając zamówienie drogą pocztową/kurierską;
  • Sklep internetowy sklep.feryster.pl
 • Szczegółowe warunki nabywania Produktów poprzez sklep internetowy sklep.feryster.pl określa regulamin sklepu.
 • Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym podać indeks wyrobu FERYSTER, ilość zamawianego Produktu oraz określić sposób dostawy.
 • FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego.
 • Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia zobowiązany jest sprawdzić zgodność zamówienia z otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, a wszelkie rozbieżności zgłosić FERYSTER w przeciągu 3 dni roboczych.
 • Termin realizacji zamówienia podany na potwierdzeniu jest planowanym terminem wysyłki. Feryster nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówień, utracone korzyści, bądź kary jakie zmuszony jest ponieść Kupujący w związku z opóźnioną dostawą.
 • Bez wyraźnej zgody FERYSTER zamówienia przyjęte do realizacji nie mogą być anulowane.
 • Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w OWS Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W szczególności Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacji niedostarczenia Produktu w terminie zadeklarowanym przez FERYSTER.
 • FERYSTER zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Kupujący zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa budzi obawy dotyczące możliwości uregulowania płatności.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, FERYSTER powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 45 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego, a w przypadku przedpłaty zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • Informacje znajdujące się na stronach FERYSTER nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ogłoszenia, reklamy FERYSTER, cenniki i inne informacje o Produktach, podane przez FERYSTER, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 • Minimalna ilość zamówienia na Produkty wynosi 50 sztuk. W przypadku zamówienia na Produkty w ilości mniejszej od wymaganego minimum zakupowego, cena jednostkowa Produktu zostanie proporcjonalnie powiększona o opłatę za przygotowanie produkcji w łącznej kwocie 200 zł/netto dla każdego zamawianego Produktu. Minimalna ilość zamówienia nie dotyczy zamówień na surowce stosowane do produkcji elementów indukcyjnych oraz próbek Produktów.
 • Ze względów technologicznych, wyroby niekatalogowe, produkowane pod zamówienie Kupującego mogą zostać dostarczone w ilości większej niż potwierdzona na zamówieniu. Nadwyżka produkcyjna może wynieść do 10% zamawianej ilości i wysyłana jest do Kupującego wraz z zamówieniem bez wcześniejszego informowania Kupującego i Jego akceptacji.
 • W przypadku zamówień ramowych, minimalna wartość zamówień ramowych wynosi 10 000 zł a maksymalny okres czasu, w którym należy odebrać zamówione Produkty wynosi jeden rok od złożenia zamówienia. Po okresie 12 miesięcy, zamówione i nieodebrane Produkty zostaną wysłane i zafakturowane Kupującemu. Minimalna wartość wywołania zamówienia ramowego wynosi 2000 zł.


§4. Płatności

 • FERYSTER oferuje Kupującym następujące warunki płatności:
  • Kupujący mający siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie Polski - dla pierwszego zamówienia obowiązuje przedpłata. Kupujący może ubiegać się o odroczony termin płatności 14 dni z limitem kupieckim 2000 zł po wypełnieniu wniosku o odroczony termin płatności i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez FERYSTER. Dla kolejnych zamówień limit kupiecki może zostać zwiększony do 50.000 zł.
  • Pozostali Kupujący - dla pierwszego zamówienia obowiązuje przedpłata. Dla kolejnych zamówień Kupujący może ubiegać się o odroczony termin płatności 14 dni z limitem kupieckim 10.000zł po wypełnieniu wniosku o odroczony termin płatności i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez FERYSTER.
 • Kupujący stale współpracujący z FERYSTER mogą ubiegać się o wydłużenie terminu płatności. Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wydłużenie terminu płatności jest terminowe regulowanie poprzednich zobowiązań. Ponadto spełnione muszą być następujące kryteria:
  • roczne zakupy powyżej 20.000 zł netto - możliwość ubiegania o wydłużenie terminu płatności do 21 dni
  • roczne zakupy powyżej 50.000 zł netto - możliwość ubiegania o wydłużenie terminu płatności do 30 dni
 • Niezależnie od powyższego zawsze w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 50.000 PLN FERYSTER ma prawo zażądać od Kupującego przedpłaty w wysokości 50% wartości zamawianych Produktów.
 • Informacje na temat aktualnego rachunku bankowego FERYSTER można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.feryster.pl -> zakładka Kontakt.
 • W przypadku nieterminowej zapłaty, FERYSTER jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 • W przypadku opóźnienia w płatności lub nieuregulowania odsetek za przeterminowane płatności, realizacja kolejnych zamówień Kupującego może zostać wstrzymana przez FERYSTER do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności.
 • FERYSTER zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na swoich stronach internetowych, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie FERYSTER, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez FERYSTER. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


§5. Dostawy

 • Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  • dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego przez firmę kurierską/spedycyjną.
  • odbiór osobisty w siedzibie FERYSTER - po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 • W przypadku organizowania dostawy przez FERYSTER, koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
 • FERYSTER decyduje o wyborze przewoźnika, chyba że na podstawie indywidualnych ustaleń między stronami uzgodniono inaczej.
 • Koszty wysyłki, wraz z ubezpieczeniem wysyłanych Produktów doliczane są do faktury, zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
 • FERYSTER związany jest terminem realizacji wysyłki zamówionych Produktów jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie i została zawarta oddzielna umowa między FERYSTER a Kupującym, w której uzgodniono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie w terminie.
 • Wskazany w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy jest planowaną datą wystawienia faktury i przekazania zamówionych Produktów przewoźnikowi.
 • Za datę spełnienia świadczenia przez FERYSTER (dokonania dostawy) i przejścia ryzyka, w tym ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia w towarze, na Kupującego uznaje się moment wydania towaru z magazynu FERYSTER – przy odbiorze osobistym przez Kupującego, lub moment przekazania Produktu przewoźnikowi.
 • Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania Produktów przewoźnikowi.
 • Kupujący zobowiązuje się do zorganizowania utylizacji materiałów opakowaniowych na własny koszt.
 • Kupujący ma obowiązek, przy odbiorze przesyłki od Przewoźnika, dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i zgodności ilości dostarczonych opakowań Produktów z treścią listu przewozowego. W przypadku niezgodności składu przesyłki z listem przewozowym lub uszkodzenia opakowań, Kupujący ma obowiązek sporządzenia z Przewoźnikiem w dniu dostawy protokołu reklamacyjnego - pod rygorem utraty roszczeń wynikających z braków lub wad dostarczonych Produktów. W przypadku uszkodzenia opakowań, Kupujący ma dodatkowo obowiązek sprawdzenia zawartości całej przesyłki pod kątem ilości i stanu rzeczywiście otrzymanych Produktów. O zaistniałym zdarzeniu Kupujący ma również obowiązek poinformować FERYSTER w terminie 7 dni.
 • Kupujący ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu dostawy sprawdzić wewnętrzną zawartość przesyłki pod kątem niewidocznych przy odbiorze Produktów uszkodzeń transportowych oraz zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności jakość, ilość i asortyment dostarczonego Produktu. Wszelkie zastrzeżenia Kupujący powinien zgłosić przewoźnikowi oraz Feryster w terminie 7 dni pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń wobec Feryster.
 • W przypadku wykrycia przez FERYSTER w procesie produkcji wad jakościowych Produktów, FERYSTER może zmniejszyć wysyłaną ilość zamówionych przez Kupującego Produktów, bądź wydłużyć termin realizacji zamówienia.


§6. Gwarancja

 • FERYSTER udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane Produkty na okres 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia faktury.
 • Zgłoszenia gwarancyjne należy składać na adres siedziby Feryster lub mailem na reklamacje@feryster.pl
 • Zgłoszenie gwarancyjne nie uprawnia Kupujących do wstrzymania płatności za Produkty.
 • Gwarancja nie dotyczy Produktów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 • FERYSTER rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego FERYSTER powiadomi Kupującego o sposobie realizacji zgłoszenia.
 • Zgłoszenie gwarancyjne realizowane jest poprzez wymianę Produktów na wolne od wad lub poprzez zwrot wpłaconych kwot, wg wyboru FERYSTER. FERYSTER nie ponosi kosztów związanych z wymianą wadliwych Produktów, które zostały już zamontowane, a także kosztami uszkodzeń, które spowodował montaż wadliwego elementu.
 • Gwarancja nie obejmuje Produktów, które zostały uszkodzone wskutek ich nieprawidłowego montażu, samodzielnej próby naprawy oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem Produktów.
 • FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, a dodatkowo w każdym wypadku odpowiedzialność FERYSTER jest ograniczona do wartości wadliwych Produktów.
 • Strony wyłączają odpowiedzialność FERYSTER z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.


§7. Siła wyższa

 • FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako "siła wyższa", na które nie ma on wpływu. Pod pojęciem "siła wyższa" rozumie się wszelkie nieprzewidziane i niezależne od FERYSTER zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy takie jak: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, pożar, zakłócenia komunikacyjne, strajki, kwarantanna członków załogi, opóźnione dostawy lub brak dostaw surowców.
 • W przypadku wystąpienia siły wyższej, FERYSTER powiadomi o tym drugą stronę najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 • Jeżeli działanie siły wyższej przekracza 60 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 • Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Produkty wykonane i dostarczone przez FERYSTER.


§8. Prawa autorskie, dokumentacje, zakaz udostępniania

 • W przypadku wykonywania dla Kupującego Produktu na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji technicznej, Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do jej używania i przekazania FERYSTER, a wykonanie na jej podstawie Produktu przez FERYSTER nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności prawa do znaku towarowego czy autorskich praw majątkowych lub osobistych. W takim wypadku Kupujący oświadcza również, iż co do przekazanej dokumentacji technicznej nie toczy się żaden spór co do praw przysługujących do tej dokumentacji oraz że nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.
 • Wszelką odpowiedzialność za wady prawne przekazanej przez Kupującego dokumentacji technicznej, naruszenie praw do tej dokumentacji lub nieprawdziwość oświadczeń ponosi Kupujący. W przypadku ewentualnego sporu dotyczącego praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do wymienionej dokumentacji Kupujący zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń wysuwanych do FERYSTER z tego tytułu, w tym zobowiązuje się do udziału w ewentualnym postępowaniu i pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów FERYSTER, w tym kosztów zastępstwa prawnego.
 • FERYSTER przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do stworzonego przez FERYSTER Produktu.
 • Wszelkie formy własności intelektualnej FERYSTER do Produktów, w tym ich projekty, wzory, dokumentacja, rozwiązania technologiczne zastosowane w Produktach udostępnione lub przekazane Kupującemu nie mogą być przez Kupującego przekazane osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody FERYSTER. FERYSTER każdorazowo określa podmiot, któremu Kupującemu może je przekazać oraz cel, w którym jest ono dopuszczalne.
 • Kupującemu nie przysługuje również bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody FERYSTER prawo do kopiowania, powielania, modyfikowania, ingerowania, dekompilacji, przebudowy lub jakiegokolwiek innego samodzielnego odtwarzania konstrukcji Produktów, zastosowanego w nich wzornictwa, oprogramowania lub dokumentacji. Wyraźna zgoda FERYSTER na takie działanie każdorazowo określa cel i sposób działania, do którego jest uprawniony Kupujący.
 • W przypadku, gdy Kupujący naruszy przysługujące FERYSTER prawa, a w szczególności podejmie działania opisane w punkcie 4 i 5 powyżej bez uzyskania wskazanej tam zgody, FERYSTER podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w związku z takim naruszeniem. Kupujący będzie w szczególności zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody oraz do wydania uzyskanych na skutek naruszenia korzyści.


§9. Postanowienia końcowe

 • OWS wiążą Kupującego w przypadku:
  • doręczenia OWS przed zawarciem umowy a także;
  • udostępnienia OWS Kupującemu w postaci elektronicznej, w tym poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej FERYSTER.
 • Treść aktualnych OWS udostępniona jest nieodpłatnie na stronie internetowej FERYSTER i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony FERYSTER.
 • Wszelkie zmiany w OWS publikowane są stronie internetowej FERYSTER. Informacja o zmianie OWS zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionych OWS. Kupującego wiążą postanowienia OWS według stanu na dzień zawarcia umowy, przy czym zmiany OWS nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian. Nie wymaga zmiany OWS wprowadzanie przez FERYSTER promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. OWS.Jeżeli któreś z postanowień OWS jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego należy powziąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania – w drodze negocjacji – wszelkich sporów powstałych między Stronami.
 • Wszelkie składane po zawarciu umowy przez Kupującego oświadczenia dotyczące zawartej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacją umów w oparciu o niniejsze OWS będą poddane rozstrzygnięciu polskich sądów powszechnych, właściwych dla siedziby FERYSTER.

Ogólne warunki sprzedaży (obowiązujący od 12.10.2022)