K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o. Sp.k.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0000590326
Kapitał zakładowy: 254 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FERYSTER (OBOWIĄZUJĄCY OD 23 LISTOPADA 2016 r.)


§1. Informacje ogólne

 • Niniejszy dokument określa ogólne zasady wszystkich stosunków handlowych z Kupującymi w ramach działalności FERYSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Iłowie (68-120), ul. Traugutta 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000590326, REGON: 090065589, NIP: 9241814861.
 • Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania należy rozumieć następująco:
  • OWS - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;
  • FERYSTER - oznacza podmiot wskazany w pkt. 1 powyżej;
  • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty FERYSTER;
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z FERYSTER czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z FERYSTER czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Produkt - dostępna u FERYSTER rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującymi a FERYSTER.
 • FERYSTER oferuje swoje produkty i usługi Przedsiębiorcom oraz innym niebędącym Konsumentami podmiotom.
 • OWS, mają pierwszeństwo przed warunkami Kupującego, chyba że istnieją inne obustronnie uzgodnione i podpisane umowy pomiędzy FERYSTER a Kupującym, które stanowią inaczej.
 • Złożenie zamówienia na Produkty oznacza akceptację OWS przez Kupującego.
 • Wszelkie odstępstwa od ogólnych warunków sprzedaży wymagają zapisów w formie pisemnej podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.


§2. Zamówienia

 • FERYSTER prowadzi działalność produkcyjno-handlową w branży elektronicznej.
 • Kupujący mogą składać zamówienia z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  • Poczta elektroniczna na adres order@feryster.pl;
  • Faxem na nr 68-360 00 70;
  • Osobiście w siedzibie FERYSTER;
  • Poprzez Partnerskie sklepy internetowe.
 • Szczegółowe warunki nabywania Produktów z wykorzystaniem określonych w pkt. 2 lit d partnerskich sklepów internetowych określają regulaminy tych sklepów.
 • Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym podać indeks wyrobu FERYSTER, ilość zamawianego Produktu oraz określać sposób dostawy.
 • FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Kupujących.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  • dla zamówień złożonych poprzez pocztę elektroniczną z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail FERYSTER z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów;
  • dla zamówień złożonych z wykorzystaniem faxu z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnego faxu, wiadomości e-mail lub informacji udzielonej telefonicznie przez FERYSTER zawierającej oświadczenie o przyjęciu zamówienia Produktów;
  • dla zamówień złożonych poprzez telefon - z chwilą potwierdzenia przez FERYSTER przyjęcia takiego zamówienia;
  • dla zamówień złożonych osobiście, z chwilą potwierdzenie przez FERYSTER przyjęcia zamówienia Produktów.
 • Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 15 dni roboczych.
 • Bez wyraźnej zgody FERYSTER zamówienia przyjęte do realizacji nie mogą być anulowane.
 • Po za przypadkami wyraźnie wskazanymi w OWS Kupującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • FERYSTER zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Kupujący zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa budzi obawy dotyczące możliwości uregulowania płatności.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, FERYSTER powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 45 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • Informacje znajdujące się na stronach FERYSTER nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ogłoszenia, reklamy FERYSTER, cenniki i inne informacje o Produktach, podane przez FERYSTER, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


§3. Płatności

 • Termin płatności dla Kupujących wynosi 14 dni od daty wystawienia przez FERYSTER faktury VAT, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 • W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 PLN FERYSTER ma prawo zażądać od Kupującego przedpłaty w wysokości 50% wartości zamawianych Produktów.
 • Oferty cenowe ważne są przez okres 30 dni od daty wystawienia oferty.
 • Podane w ofercie ceny są cenami EXW magazyn FERYSTER i obejmują standardowe opakowanie Produktów.
 • FERYSTER realizuje wszystkie zamówienia na warunkach EXW magazyn FERYSTER (ul. Traugutta 4, 68-120 Iłowa) wg Incoterms 2010.
 • Informacje na temat aktualnego rachunku bankowego FERYSTER można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.feryster.pl -> zakładka Kontakt.
 • W przypadku nieterminowej zapłaty, FERYSTER jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 • W przypadku opóźnienia w płatności lub nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności realizacja kolejnych zamówień Kupującego może zostać wstrzymana przez FERYSTER do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności.
 • FERYSTER zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na swoich stronach internetowych, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie FERYSTER, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez FERYSTER. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


§4. Dostawy

 • Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  • dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego przez firmę kurierską;
  • odbiór osobisty w siedzibie FERYSTER.
 • Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 • Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 • Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
 • Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 • FERYSTER związany jest terminem dostawy zamówionych Produktów jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie i została zawarta oddzielna umowa między FERYSTER a Kupującym, w której uzgodniono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie w terminie.
 • Wskazany w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy jest planowaną datą wystawienia faktury i przekazania zamówionych Produktów przewoźnikowi.
 • Dostawy Produktów, uznaje się za dokonaną z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi.
 • Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania Produktów przewoźnikowi.
 • W razie zaginięcia lub uszkodzenia Produktów podczas transportu, Kupujący może reklamować usługę dostawy zwracając się do odpowiedniego przewoźnika.


§5. Gwarancja

 • FERYSTER udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane Produkty na okres 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia faktury.
 • Zgłoszenia gwarancyjne należy składać na adres siedziby firmy lub mailem na reklamacje@feryster.pl
 • Zgłoszenie gwarancyjne nie uprawnia Kupujących do wstrzymania płatności za Produkty.
 • Gwarancja nie dotyczy Produktów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 • Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonych mu Produktów w ciągu 7 dni od dnia dostawy i powiadomienia FERYSTER pisemnie o stwierdzonych brakach ilościowych i wadach.
 • FERYSTER rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego FERYSTER powiadomi Kupującego o sposobie realizacji zgłoszenia.
 • Zgłoszenie gwarancyjne realizowane jest poprzez wymianę Produktów na wolne od wad lub poprzez zwrot wpłaconych kwot, wg wyboru FERYSTER. FERYSTER nie ponosi kosztów związanych z wymianą wadliwych Produktów, które zostały już zamontowane a także kosztami uszkodzeń, które spowodował montaż wadliwego elementu.
 • Gwarancja nie obejmuje Produktów, które zostały uszkodzone wskutek ich nieprawidłowego montażu, samodzielnej próby naprawy oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem Produktów.
 • Strony wyłączają odpowiedzialność FERYSTER z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.


§6. Siła wyższa

 • FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako "siła wyższa", na które nie ma on wpływu. Pod pojęciem "siła wyższa" rozumie się wszelkie nieprzewidziane i niezależne od FERYSTER zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy takie jak: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, pożar, zakłócenia komunikacyjne, strajki.
 • W przypadku wystąpienia siły wyższej, FERYSTER powiadomi o tym drugą stronę najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
 • Jeżeli działanie siły wyższej przekracza 60 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.


§7. Zmiany w OWS

 • Wszelkie zmiany w OWS publikowane są stronie internetowej FERYSTER. Informacja o zmianie OWS zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionych OWS.
 • Zmiany OWS nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 • Nie wymaga zmiany OWS wprowadzanie przez FERYSTER promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. OWS.


§8. Postanowienia końcowe

 • Treść aktualnych OWS udostępniona jest nieodpłatnie na stronie internetowej FERYSTER i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony FERYSTER.
 • Nieważność jednego z postanowień OWS stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWS.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacją umów w oparciu o niniejsze OWS będą poddane rozstrzygnięciu polskich sądów powszechnych, właściwych dla siedziby FERYSTER.

Ogólne warunki sprzedaży (obowiązujący od 23.11.2016)