K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

FERYSTER®Klasyfikacja urządzeń (źródło Eltest)

dr inż. Edward Rudalski - Eltest

Dobór norm pod kątem zgodności z dyrektywą LVD przykłady

Zbliża się okres, kiedy certyfikację na obowiązkowy znak bezpieczeństwa B zastąpi deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (Art. 10 Noweli ustawy o systemie oceny zgodności 29 sierpnia: Wyroby podlegające obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B” i posiadające ten znak wydany na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzane do obrotu po dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, podlegają ocenie zgodności na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności, ze zmianami z 29 sierpnia 2003 określa m.in.
  • zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów
  • zasady działania systemu kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu (Art.1)

W artykule 2 określa cel ustawy:
  • eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska
  • znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego
  • stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty

Przedmiotowa ustawa określając zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności odwołuje się m.in. do norm zharmonizowanych (norm krajowych wprowadzających normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Doborem takich właśnie norm pod kątem zgodności z dyrektywą LVD poświęcone będzie niniejsze wystąpienie. Przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego wdrażają postanowienia dyrektywy (LVD) Unii Europejskiej - 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG.
W Art. 13.1. Ustawa o ocenie zgodności stanowi: „Domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z normami zharmonizowanymi”. Tytuły i numery norm zharmonizowanych ogłasza Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”.
Jeśli brak jest norm zharmonizowanych dla danego zastosowania, domniemywa się, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7 Rozporządzenia, jeżeli jest zgodny z normami opublikowanymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), dotyczącymi tego sprzętu. W przypadku, kiedy nie istnieją również normy IEC podstawą uznania zgodności są normy krajowe.
Ocena zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami jest dokonywana na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji tego sprzętu, kiedy to producent w wyniku dokonanej kontroli produkcji zapewnia i deklaruje, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7.
Dla umożliwienia dokonania oceny zgodności sprzętu elektrycznego z ww. zasadniczymi wymaganiami producent sporządza dokumentację techniczną.
Wtedy to po raz kolejny producent potrzebuje powołać się na spełniane norm.
Podaje wykaz zastosowanych w całości lub częściowo norm, oraz, w przypadku nie stosowania norm, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań.
Dobór norm nie powinien sprawiać kłopotu, jeśli może być wykorzystane wcześniejsze doświadczenie, oraz jest zagwarantowany dostęp do bazy danych PKN oraz znajomość podstawowych norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania. Opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. Wykaz Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 73/23/EWG jest najbardziej aktualnym zestawieniem norm związanych z dyrektywą LVD. Zawiera 530 pozycji (Polskich Norm), w większości są to normy PN-EN, a wykorzystywane na bieżąco przez nasze laboratorium jest około 30% z nich.
W dalszej części wystąpienia przedstawione zostaną najczęściej występujące w naszej praktyce przykłady doboru norm do badanych urządzeń. Zasadą jest, że przede wszystkim powinny być dobierane normy szczegółowe (przedmiotowe), a dopiero kiedy takowe nie występują – normy ogólne. Jeśli zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu ujęte są w wielu normach, wszystkie one powinny być uwzględnione w doborze. Kolejnym, bardzo istotnym zagadnieniem rozpoczynającym dobór norm jest konieczność wyjaśnienia przeznaczenia wyrobu a nieraz także jego podstawowych parametrów, aby w ogóle było możliwe ustalenie, które z norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową należy dobrać jako podstawę badań.W obszarze elektronicznego sprzętu powszechnego użytku:
Urządzenie LVD Uwagi
TelewizorPN-EN 60065:2001Norma europejska: EN 60065:1998
MagnetowidPN-EN 60065:2001-
TunerPN-EN 60065:2001-
Zestaw muzycznyPN-EN 60065:2001-
RadiomagnetofonPN-EN 60065:2001-
Odbiornik radiowyPN-EN 60065:2001-
Domofon/WideodomofonPN-EN 60065:2001-
WzmacniaczPN-EN 60065:2001-
Zasilacz do espuPN-EN 60065:2001-
Zasilacz do centralki alarmowejPN-EN 60065:2001-
Odtwarzacz CDPN-EN 60065:2001-
W obszarze urządzeń informatycznych, biurowych i telekomunikacyjnych:
Urządzenie LVD Uwagi
KomputerPN-EN 60950:2000 PN-EN 60950:2002Normy można stosować zamiennie
DrukarkaPN-EN 60950:2000-
Projektor komputerowyPN-EN 60950:2000-
MonitorPN-EN 60950:2000-
SkanerPN-EN 60950:2000-
Niszczarka dokumentówPN-EN 60950:2000-
Zasilacz do telefonuPN-EN 60950:2000 PN-EN 41003:2001-
Zasilacz do centralki alarmowej z połączeniem do linii telefonicznejPN-EN 60950:2000-
Zasilacz komputerowyPN-EN 60950:2000-
W obszarze urządzeń gospodarstwa domowego:
Urządzenie LVD Uwagi
Elektryczne urządzenie do użytku domowego i podobnegoPN-EN 60335-1:1999 PN-EN 60335-1:2002Normy można stosować zamiennie
OdkurzaczePN-EN 60335-2-2:2001-
Żelazka elektrycznePN-EN 60335-2-3:2000-
Kuchnie, kuchenkiPN-EN 60335-2-6:2000-
PiekarnikiPN-EN 60335-2-6:2000-
GolarkiPN-EN 60335-2-8:2000-
Przyrządy do strzyżenia włosówPN-EN 60335-2-8:2000-
OpiekaczePN-EN 60335-2-9:2001-
Tace grzejnePN-EN 60335-2-12:2002-
Frytkownice i patelniePN-EN 60335-2-13:2001-
Maszyny kuchennePN-EN 60335-2-14:2001-
Czajniki, imbrykiPN-EN 60335-2-15:2001-
Młynki podzlewozmywakowePN-EN 60335-2-16:2002-
Akumulacyjne ogrzewacze wodyPN-EN 60335-2-21:2001-
Suszarki, lokówki, karbownicePN-EN 60335-2-23:2001-
Kuchenki mikrofalowePN-EN 60335-2-25:2000-
ZegaryPN-EN 60335-2-26:2002-
Maszyny do szyciaPN-EN 60335-2-28:2002-
Ładowarki ogniwPN-EN 60335-2-29:2002-
Ogrzewacze pomieszczeńPN-EN 60335-2-30:1999-
Okapy nadkuchennePN-EN 60335-2-31:2002-
Przyrządy do masażuPN-EN 60335-2-32:2002-
Elektryczne pompy ciepłaPN-EN 60335-2-40:2001-
Klimatyzatory, osuszaczePN-EN 60335-2-40:2001-
Suszarki odzieży, ręcznikówPN-EN 60335-2-43:2002-
PrasownicePN-EN 60335-2-44:2002-
Przenośne narzędzia grzejnePN-EN 60335-2-45:2001-
Szczoteczki do zębówPN-EN 60335-2-52:2002-
ProjektoryPN-EN 60335-2-56:2002-
Urządzenia owadobójczePN-EN 60335-2-59:2000-
Akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeńPN-EN 60335-2-61:2000-
Przenośne grzałki nurkowePN-EN 60335-2-74:2001-
Elektryzatory do ogrodzeń elektrycznychPN-EN 60335-2-76:2001Norma nie jest zharmonizowana
WentylatoryPN-EN 60335-2-80:2001-
Automaty do gierPN-EN 60335-2-82:2002-
NawilżaczePN-EN 60335-2-88:2002-
Żaluzje, zasłony, markizyPN-EN 60335-2-97:2002-
NawilżaczePN-EN 60335-2-98:2002-
W obszarze transformatorów:
Urządzenie LVD Uwagi
Transformatory mocy, jednostki zasilające i podobnePN-EN 61558-1:2000-
Transformatory oddzielającePN-EN 61558-2-1:2000-
Transformatory sterowniczePN-EN 61558-2-2:2000-
Transformatory separacyjnePN-EN 61558-2-4:2000-
Transformatory do golarekPN-EN 61558-2-5:2000-
Transformatory do ogólnego stosowaniaPN-EN 61558-2-6:2001-
Transformatory do zabawekPN-EN 61558-2-7:2000-
Transformatory do dzwonków i gongówPN-EN 61558-2-8:2001-
Autotransformatory do ogólnego stosowaniaPN-EN 61558-2-13:2001-
Transformatory separacyjne do zasilania pomieszczeń medycznychPN-EN 61558-2-15:2002-
Transformatory do zasilaczy impulsowychPN-EN 61558-2-17:2000-
Transformatory do sprzętu medycznegoPN-EN 60601-1:1999-
Transformatory elektronicznePN-EN 61046:2000-
W obszarze zasilaczy:
Urządzenie LVD Uwagi
Zasilacze do espuPN-EN 60065:2001-
Zasilacze do centralek alarmowychPN-EN 60065:2001-
Zasilacze do centralek alarmowych z połączeniem telekomunikacyjnymPN-EN 60950:2000 PN-EN 60950:2002Normy można stosować zamiennie
Zasilacze komputerowePN-EN 60950:2000 PN-EN 60950:2002-
Zasilacze do sprzętu informatycznegoPN-EN 60950:2000 PN-EN 60950:2002-
Zasilacze do sprzętu biurowegoPN-EN 60950:2000 PN-EN 60950:2002-
Zasilacze do telefonówPN-EN 60950:2000 PN-EN 60950:2002-
Zasilacze do urządzeń medycznychPN-EN 60601-1:1999 p.57.9-
Zasilacze do zabawekPN-EN 50088:1999-
Zasilacze/przekształtniki dla telekomunikacjiPN-T-83101:1996 PN-T-83104:1996-
UPS – bezprzerwowe systemy zasilaniaPN-EN 50091-1-1:2000-
Zasilacze dla energoelektronikiPN-EN 61204:2001-
W obszarze innych urządzeń elektrycznych:
Urządzenie LVD Uwagi
Urządzenia zasilające, listwy zasilające z ochronnikamiPN-EN 60950:2000
PN-IEC 61643-1:2001
-
Łączniki elektroniczne w instalacji stałej (ściemniacze itp.)PN-IEC 60669-1:2000
PN-EN 60669-1:2002
PN-IEC 60669-2-1:2000
PN-EN 60669-2-2:2000
+ A1:2000
Łączniki na przewodzie giętkim (ze ściemniaczem)PN-E-10581:1994
PN-EN 61058-1:2002
PN-EN 60669-2-1:2000
-

Podobnie dobiera się normy do badania innych urządzeń elektrycznych.

Pozytywne wyniki badań bezpieczeństwa użytkowania pozwalają domniemywać, że urządzenie elektryczne spełnia wymagania dyrektywy LVD.